Så arbetar vi med kvalitets- och miljöfrågor

En viktig milstolpe i Lecabs strävan efter att vara ett mönsterföretag i bilbranschen var 1997 då vi blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9000. Redan året efter var vi dessutom färdiga med miljöcertifieringen ISO 14001. Lecab var ett av landets absolut första bilföretag att bli både kvalitets- och miljöcertifierat.

Kvalitet och miljö i vårt vardagliga arbete

Vi arbetar för att du ska bli utomordentligt nöjd varje gång du besöker oss. Det gäller såväl köp av bil som vid service och reparationer, eller köp av reservdelar och tillbehör. Kort sagt så fort du har kontakt med oss på Lecab och nyttjar några av våra tjänster. Kraven för att vara återförsäljare till våra varumärken är tuffa och detaljerade. Minst en gång om året får vi besök av tyska certifieringsorganet TÜF, som kontrollerar att vi följer gällande krav och standards. Vårt miljöarbete kontrolleras minst en gång per år av RISE (Research Institute of Sweden). Vi utför även regelbundet egna interna revisioner som ett led i att ständigt bli bättre.

Miljöpolicy

VISION

Vi ska styra och utveckla miljöarbetet i verksamheten mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

MÅL

 • Minska företagets miljö- och klimatpåverkan
 • Hushålla med jordens resurser
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen
 • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter

STRATEGI

 • Kontinuerligt utbilda medarbetare inom miljö- och klimatfrågor
 • Ha ett tydligt miljöledningssystem som säkerställer hög kvalitet
 • Medvetandegöra och göra företagets medarbetare delaktiga i företagets miljöarbete
 • Ställa tydliga krav på våra leverantörer
 • Vid investeringar ha miljö som ett tungt vägande skäl.
 • Hushålla med företagets resursförbrukning
 • Följa utvecklingen inom miljöområdet i syfte att hitta nya förbättringsmöjligheter.
 • Varje dag arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete
 • Vi förbinder oss att följa de lagar och föreskrifter som styr vår verksamhet

Kvalitetspolicy

VISION

Allt vi gör ska utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om Lecab och gärna återkommer.

MÅL

 • Nöjda kunder – lojalitet
 • Effektiv hantering – göra rätt saker på rätt sätt
 • Tillfredställande lönsamhet – som möjliggör företagets fortlevnad

STRATEGI

 • Kontinuerligt utbilda medarbetare inom miljö- och klimatfrågor
 • Ha ett tydligt miljöledningssystem som säkerställer hög kvalitet
 • Medvetandegöra och göra företagets medarbetare delaktiga i företagets miljöarbete
 • Ställa tydliga krav på våra leverantörer
 • Vid investeringar ha miljö som ett tungt vägande skäl.
 • Hushålla med företagets resursförbrukning
 • Följa utvecklingen inom miljöområdet i syfte att hitta nya förbättringsmöjligheter.
 • Varje dag arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete
 • Vi förbinder oss att följa de lagar och föreskrifter som styr vår verksamhet

Här är några av våra miljöåtgärder i vårt miljöarbete

 • Vi har installerat laddstolpar för våra bilar med eldrift.
 • Vi har solceller på vår fastighet i Karlstad.
 • Vi tilläggsisolerar taket till vår bilhall i Arvika under 2016
 • Vi har fortsatt vår konvertering till LED-belysning. Vår första verkstad med LED-belysning stod klar hösten 2014 (VW Direkt Express/Däckverkstad). Vår Skoda bilhall i Karlstad och vår VW bilhall i Arvika blev helrenoverade med bl.a. LED-belysning hösten 2015.
 • Vi installerade LED-belysning i vår VW bilhall 2011 (först i Sverige och 3:a i Europa) som sparat 31 203 kWh/år jämfört med gamla bilhallen.
 •  Vi har tilläggsisolerat taket på hela anläggningen för att minska uppvärmningsenergin
 •  Vi har bytt, justerat och optimerat vårt värme- och ventilationssystem. 1998 förbrukade vi 1 448 800 kWh i uppvärmningsenergi. Fram till 2011 har vi sänkt förbrukningen till 858 000 kWh. En minskning med 590 800 kWh – detta trots att vi samtidigt ökat lokalytan.
 • Källsortering av avfall med samarbetsavtal med PreZero som är specialister på avfall.
 • Vår lackeringsbox drivs av biogas.
 • Vattenspädbar billack som har låga VOC-utsläpp.
 • Reningsutrustning för färgrester.
 • Dammsugare som tar hand om slipdamm.
 • Spilloljan återvinns.
 • Vi återanvänder begagnade delar vi skadereparationer där så är möjligt.
 • Vi reparerar plast vid skadereparationer.
 • Våra produkter är ledande när det gäller utveckling av teknik.
 • Vi planterar träd i Vi-skogen.

Kontakt

Tobias Martinsson

Kvalitéts- och miljöchef

Tobias Branzén

Kvalitéts- och miljösamordnare